30 let UNIKOM Agroslužby

Agroslužby


Aplikace průmyslových hnojiv má u nás již dlouhou tradici. Dříve byla průmyslová hnojiva aplikována pouze prostřednictvím odstředivých rozmetadel, kterými byly vybaveny automobily IFA. Postupem času byla tato zastaralá rozmetadla nahrazena rozmetadly modernější konstrukce. V současné době provádíme aplikaci průmyslových hnojiv v naprosté většině případů pneumatickým rozmetadlem AirMax 2000 o pracovním záběru 21,3 m na samojízdném podvozku Challenger TG 8203. V případě zájmu (levnější, ale méně přesná aplikace) popřípadě v období velké poptávky po aplikaci můžeme nasadit i odstředivé rozmetadlo AG CHEM L – 2020 o pracovním záběru 9 až 25 m, které je nasazeno na starším samojízdném podvozku TG 1603 T.

Rozmetadlo průmyslových hnojiv AirMax 2000


Rozmetadlo průmyslových hnojiv AirMax 2000 (na podvozku Challenger TG 8203) disponuje vysokým plošný výkonem i při vysokých dávkách na hektar (až přes 200 ha denně) a vysokou přesnosti v podélném i příčném směru a to i v případě, pokud se rozmetají hnojiva s vyšším podílem prachových částic, resp. hnojiva krystalická i za větru (např. síran amonný). Rozmetadlo je šetrné k pozemku díky nízkotlakým flotačním pneumatikám! Dále rozmetadlo využívá přesné navádění na pozemku pomocí satelitní navigace (minimální plocha překryvu, resp. nedohnojených míst) s možností variabilní aplikace hnojiv podle připravených aplikačních map v rámci tzv. přesného zemědělství. Podrobněji o této službě níže. Rozmetadlo dále disponuje vestavěným překládací šnekový dopravníkem, zůstává však možnost využití vlastní dopravy zákazníka.

Technické parametry: záběr 21,3 m (2 výložníky, 32 trysek tzv. deflektorů po 67 cm), 2 zásobníky = celkový objem 8,5 m3, aplikace hnojiva pomocí proudu vzduchu - zdrojem proudu vzduchu je ventilátor na principu centrifugy (4 700 ot/min), 2x2 dopravníky (na každý zásobník 2 vynášecí dopravníky), elektricky ovládaná rolovací plachta zakrývající zásobníky v případě deště a pěnový značkovač (jako záloha pro případ výpadku sat. signálu).

Aplikace průmyslových hnojiv v rámci precizního zemědělství


Precizní (přesné) zemědělství je obecný název pro způsob hospodaření snažící se o co nejefektivnější využití vstupů do polní zemědělské výroby, ať již se jedná o aplikaci průmyslových hnojiv, pesticidů, setí nebo zpracování půdy.

V oblasti variabilní aplikace průmyslových hnojiv používáme dva přístupy. V prvním jde o eliminaci nerovnoměrností zásobenosti zemědělské půdy jednotlivými živinami na daném pozemku. Podkladem pro tvorbu následné aplikační mapy je mapa půdní zásobenosti jednotlivými živinami. Principem tohoto přístupu je v případě zjištěného nedostatku půdních živin dosycení sorpčního komplexu na úroveň, tak aby byla půda na daném místě schopna poskytovat pěstované plodině živiny v potřebné množství pro její zdárný růst. Tato metoda je poměrně levná, potřebná kompletní vstupní data (odběr půdních vzorků) se zajišťují poměrně snadno, pomineme-li pracnost a časovou náročnost.

Druhým přístupem je využití výnosových map v kombinaci s výsledky námi provedených odběrů půdních vzorků nebo AZP provedené ÚKZÚZem. Metoda je méně pracná (to v případě využití rozborů AZP), ale je finančně náročnější, hlavně při využití námi odebraných odběrů půdních vzorků, neboť musíme kalkulovat i s vybavením sklízecích mlátiček výnosovými monitory. Metoda je náročná také na zajištění kompletních vstupních dat z výnosového monitoru na sklízecích mlátičkách. Podmínkou logicky je mít výnosová data kompletně z celého honu a za několik let nazpátek, což se v praxi většinou ne vždy podaří (např. pro rychlejší průběh sklizně je najat kombajn, který výnosový monitor nainstalován nemá). Principem metody je na základě využití výnosových dat resp. na jejich základě vytvořených výnosových zón (po analýze několikaletých výnosových dat) dodat do půdy hnojivo v největším množství tam, kde je zjištěn její nejvyšší výnosový potenciál. To znamená, že na podkladu mapy zásobenosti danou půdní živinou a pro konkrétní plodinu se určí množství hnojiva, které je potřeba do půdy dodat, avšak toto množství je následně upraveno koeficientem výnosového potenciálu. Kde je výnosový potenciál nejvyšší, aplikuje se i více jak 100 % vypočteného množství hnojiva, kde je nejnižší, toto množství může být sníženo až pod 50 %.

Hnojení s využitím map půdní zásobenosti


Celý proces od tvorby map půdní zásobenosti až po samotnou aplikaci se skládá z následujících kroků:

 1. Zmapování pozemku v digitální podobě (stanovení hranic a výměry pozemku pomocí přijímače satelitního signálu a speciálního software).
 2. Odběr půdních vzorků a přesné zaznamenání polohy vzorku (s využitím již vytvořené digitální podoby pozemku v počítači).
 3. Rozbor vzorků na jednotlivé půdní živiny a pH (v akreditované laboratoři).
 4. Na základě výsledků rozboru tvorba samotné mapy půdní zásobenosti (opět s využitím speciálního software).
 5. Vytvoření aplikační mapy na základě mapy půdní zásobenosti a potřeby živin konkrétní plodiny s přihlédnutím na živiny dodané do půdy organickým hnojením a posklizňovými zbytky.
 6. Přenesení aplikační mapy na paměťovém médiu do počítače v aplikačním stroji.
 7. Provedení variabilní aplikace pr. hnojiv s využitím satelitní navigace.

Hnojení s využitím výnosových map


 1. Vytvoření výnosové mapy pomocí výnosových monitorů na sklízecích mlátičkách (tuto službu nezajišťujeme).
 2. Provedení odběrů půdních vzorků a jejich rozbor v akreditované laboratoři (je-li zákazníkem požadováno využití výsledků AZP lze využít i tyto).
 3. Vytvoření aplikační mapy na základě mapy půdní zásobenosti a potřeby živin konkrétní plodiny s přihlédnutím na živiny dodané do půdy organickým hnojením a posklizňovými zbytky. Výsledná hodnota se na závěr ještě upravuje vynásobením koeficientem výnosového potenciálu.
 4. Přenesení aplikační mapy na paměťovém médiu do počítače v aplikačním stroji.
 5. Provedení variabilní aplikace pr. hnojiv s využitím systému satelitní navigace.

Mechanická aplikace vápenatých hnojiv


Aplikaci vápenatých hnojiv provádíme zásadně mechanicky. Roční objem aplikovaných jemně mletých vápenců a vápnitých dolomitů se blíží 9 000 t. K tomuto účelu jsme vybaveni celkem třemi stroji. Na středisku v Čáslavi máme následující dva stroje. Jsou to rozmetadla o záběru 10.5 a 14 m. Starší s menším pracovním záběrem je nasazeno na starším samojízdném podvozku TG 1603 T. Letos, to je v roce 2015, jsme uvedli do provozu nové rozmetadlo o pracovním záběru 14 m. Tímto rozmetadlem je osazen samojízdný podvozek Challenger TG 3104. Oba stroje jsou vybaveny širokými nízkotlakými flotačními pneumatikami, které zajišťují co nejmenší utužení půdy.

Na středisku v Uhlířských Janovicích provozujeme závěsné rozmetadlo průmyslových a vápenatých hnojiv značky Bredal K85 o pracovním záběru 12 m, to v případě, že je rozmetadlo upraveno pro aplikaci vápenatých hnojiv. Tažným prostředkem je traktor značky CASE.

Mechanickým aplikačním systémem je zajištěno přesné a kontrolovatelné dávkování (již od 0,5 tuny na hektar), plošná rovnoměrnost aplikace a velmi nízká prášivost aplikace (šnekové aplikační výložníky jsou vybaveny protiúletovými pryžovými a PVC clonami